CampoSanto_logo_goud_RGB_png

Privacybeleid

Privacyverklaring

Versie 2022/1

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Huisartsenpraktijk Campo Santo hecht groot belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en we verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd kan worden. Huisartsenpraktijk Campo Santo houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als patiënt hebt (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Huisartsenpraktijk Campo Santo, Antwerpsesteenweg 418, 9040 Gent (SAB) en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

 

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van je consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

 

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

 

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot je gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van Huisartsenpraktijk Campo Santo zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

 

Je medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot je medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van jou verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van je gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie je een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor jouw behandeling door een andere zorgverlener.

 

Indien je jouw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien je een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot je gegevens.

 

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met je eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met je eigen OCMW.

 

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Je rechten als patiënt

Je hebt het recht op inzage van jouw eigen persoonsgegevens. Je kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan je ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor jouw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in jouw dossier kan je richten aan je huisarts. Bij vragen of klachten kan je ook steeds bij je arts of zorgverlener terecht.

 

Indien je een inbreuk vermoedt op de verwerking van jouw persoonsgegevens en je arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, heb je de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Datum laatste update: 24/01/2022

Afspraak maken

Nieuwe patiënt - eerste Afspraak

We vragen nieuwe patiënten om rechtstreeks contact op te nemen.

Artsen

09 228 01 00

Gekende patiënten

Artsen

Online agenda

Artsen

09 228 01 00

Psychologen

Online agenda

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.